ORTAM MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

Dönüşüm Mühendislik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan tüm deney çalışmalarımız, yasal kurallara bağlı kalarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyededir. Müşteri bilgilerini; gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkeleri ve ülke şartlarına uygun olarak saklamakla yükümlüdür.

Bu bilinç ile kurulan laboratuvar yönetim sistemi içinde müşteri bilgilerini de içeren her türlü kayıt, dokuman veya teknik ve idari bilgiler gizli tutulur.

İş sağlığı ve güvenliği ölçüm hizmetleri kapsamında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir.

Kişisel maruziyet ölçümleri, işyeri içindeki aydınlatma, toz, gürültü, termal konfor ve kimyasal gaz gibi unsurların işçinin çalışma ortamına dolayısıyla sağlığına etki eden unsurların kişi bazında ölçülerek analiz edilmesidir. İş kazalarında ve meslek hastalıklarının önlenmesi son derece büyük öneme arz ettiği gibi tehlike ve riskler değişmekte ve yeni sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir. Kanun ve yönetmeliklerdeki adıyla İş Hijyeni Ölçümleri olarak anılmaktadır. İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik riskini ölçümlemelidir ve bu bilgileri kayıt altına almalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda (denetimlerde veya üst firma tarafından) ölçüm raporlarını hazır bulundurmalıdır. Kişisel maruziyet ölçümleri incelemeli ve gerekli önlemleri almak için İş Sağlığı ve Güvenliği ekibiyle beraber önleyici tedbirleri almalıdır.

Bir takım riskler gözle görünür veya anlaşılır şekilde fark ediliyor olabilir fakat maruziyet seviyelerinin tespit edilmesi, gerekli önlemlerin daha sağlıklı alınmasına yardımcı olur.

Gürültü, Toz veya Kimyasal maruziyet, meslek hastalıklarına yakalanma riski kuvvetle muhtemel olduğundan; sınır değerleri aşan kişi veya bölümlerde maruziyeti kabul edilebilir seviyelere çekmek ve gerekli tetkikleri yaparak gözetim altında tutulması gereklidir.

Önemle belirtmek gerekir ki; kişisel maruziyet ölçümleri, ilgili yönetmelikteki sınır değer karşılaştırmasına göre yapılır fakat ortam ölçümleri için böyle bir kıyaslama yapılamayacağını hatırlatmak gerekir. Ortam için sadece bilgi amaçlı ölçümleme yapılacağından maruziyet kapsamında olmayacaktır, haliyle yönetmelikteki sınır değer karşılaştırmasına girilemez.