İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

TEHLİKE GRUBUNUZ NE OLURSA OLSUN İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE ADRESİNİZ AYSA OSGB OLSUN

İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim olarak ifade edilmektedir.

İşyeri hekiminin görevi  iyileşmesini değil, iş yapmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan hastalığı önlemektir. Bu nedenle genel bir muayene yapmasına izin verilmiyor. İşyeri hekimi genellikle işyerinde risk önleme ve koruma için harici bir hizmet için çalışır. Yönetim ve yöneticiler ile düzenli temas halindedir ve işyerlerini ziyaret ederek çalışma koşulları hakkında bilgilendirilir.  

Çalışan istihdam eden her şirket, özellikle sağlık ve güvenlik bakımı söz konusu olduğunda, bir işyeri hekimi tarafından desteklenmelidir. Ancak bu, her firmanın bir işyeri hekimi çalıştırması gerektiği anlamına gelmez. Bu genellikle yalnızca büyük şirketlerde görülen bir durumdur. İşyeri hekimi, hizmeti ülkemizde OSGB firmaları tarafından da karşılanabilmektedir.

İşyeri hekiminin temelde iş sağlığı ve güvenliği, geliştirme ve insancıl iş tasarımı alanlarında danışmanlık rolü vardır. İş sağlığı faaliyetlerinin yasal dayanağı 6331 Sayılı Kanundur.

Bu nedenle işyeri hekimi, işverene iş sağlığı ve çalışanlarına karşı önleyici yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda destek olur. İşveren, yalnızca mesleki tıp alanında uygun uzmanlık eğitimi almış, gerekli mesleki tıbbi niteliklere veya mesleki tıpta ek niteliklere sahip işyeri hekimleri ile çalışabilir.

İşyeri Hekiminin Görevleri – İşyeri Hekimi Ne Yapar

İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

a) Rehberlik;

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

2) Özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

c) Sağlık gözetimi;

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir,

Tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir,

Çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

 Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

5) Özel politika gerektiren gruplar, diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek.  İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak. Uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

10) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde uygun olarak hazırlamak.

6)  Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek.

e) İlgili birimlerle işbirliği;

1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.

2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.

3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.

5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.

7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.

8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.

9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süresi

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri işverenler ve işyerlerindeki idari personel tarafından tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle işyeri hekimlerinin aylık kişi başı çalışma süreleri değişmiştir.

İşyeri hekimlerinin;

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika görev yapmaları gerekmektedir.

İşyeri Hekimi Bulundurma Resmi Zorunluluktur

01.07.2020 tarihi itibariyle Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmemesi halinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için 5.000,00-TL para cezası uygulanmaktadır. İhlalin devam ettiği her ay için aynı miktar ceza kesilmeye de devam edilmektedir.

Sonuç Olarak:

 Bir işveren olarak, çalışanlarınız için sağlık takibi organize etmek zorundasınız. Çalışanlarınız zorunlu sağlık takibine ve / veya aşılara tabi olmasalar bile: Tıbbi sorunlar durumunda, çalışma koşullarınıza aşina olan işyeri hekimine danışma seçeneğine her zaman sahip olmalısınız. 

İşçileri işe alır almaz, bu nedenle bir işyeri hekimine danışmak zorundasınız. Bu, işyerinde önleme ve koruma için dâhili hizmetin bir parçası olabilir, ancak aynı zamanda işyerinde risk önleme ve koruma için harici hizmetinizden bir doktor da olabilir. Uygulamada, yalnızca belirli büyüklükteki şirketlerde çalışan bir doktor bulacaksınız. 

Her durumda, tıbbi aşılar ve tıbbi muayeneler her zaman şirketinizin risk analizine de dâhil olan aynı iş sağlığı ve güvenliği danışmanı tarafından yapılmalıdır. 

Bir işveren olarak, çalışanlarınızın sağlığına dikkat etmeniz gerekir. Neyse ki, bu zorlukla tek başınıza değilsiniz. İstanbul’da İş sağlığı ve güvenliği alanında işyerlerine hizmet sunan Aysa OSGB’nin işyeri  hekimliği hizmetleri başta olmak üzere, her sınıfta iş güvenliği uzmanlığı hizmeti diğer sağlık personeli hizmetlerimizden de en uygun fiyatlarla yararlanabilirsiniz.

Sağlığınız ve güvenliğiniz bizim için önemlidir.