İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

İş Güvenliği: Teknik açıdan ele alındığında; işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması temel amacı oluştururken sağlık bilimleri açısından ise meslek hastalıkları ve iş kazalarından kaynaklanan yaralanmalardan korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır

 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak iş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalığı oranlarında yüksek oranda artış görülmektedir. Bu sebeple çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması kanuni bir zorunluluktur. Bu anlayış içerisinde disiplinler arası etkileşimi ve iş birliğini gerekli kılan, tıp, hukuk, fizik, psikoloji gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen iş sağlığı ve güvenliği alanı ortaya çıkmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amaçları

İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek,

b)Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek,

c)Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak,

d)Ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavilerini sağlamak,

e)Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak,

f)Meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollarla tespit etmek ve değerlendirmek,

g)Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.                

Çalışanların Eğitim Süreleri

Bakanlık tarafından çalışanlara verilmesi gereken iş güvenliği eğitimleri aşağıda verilmiştir.

 1. Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 2. Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 3. Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

Bu eğitimler;

 1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa,
 2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa,
 3. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa olmak üzere tekrarlanır.

Eğitim Konuları

1. Genel konular

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İşyeri temizliği ve düzeni,
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 4. İlkyardım

3. Teknik konular

 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 11. Tahliye ve kurtarmayı içerir.

Çalışanların Eğitimi Niçin Gereklidir?  

(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş donanımın değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Sonuç Olarak: Aysa OSGB işyeriniz ile ilgili bütün iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunarak çalışanlarınızın ve işyerinizin güvenliğini sağlamakla beraber; işyerinizin tehlike sınıfı göz önüne alınarak gerekli bütün eğitimler de alanında tecrübe sahibi İş Güvenliği Uzmanları tarafından düzenlenir.

İşyerinizi ve çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği emin ellerde olsun istiyorsanız; adresiniz AYSA OSGB olmalı. İstanbul ve çevre illere en iyi işyeri ve güvenliği fiyat teklifleri sunan OSGB’miz firmanıza gereken desteği sunmak için her zaman hazırdır.