İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İSTANBUL AYSA OSGB İLE İŞİNİZ DE İÇİNİZ DE RAHAT OLSUN

İş sağlığı ve güvenliği; işin yürütüldüğü esnada iş yerindeki olumsuz şartlar sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılmasını, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise minimuma indirilmesi amacıyla çalışmalar düzenleyen ve temelini bilim dallarının oluşturduğu meslek dalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği sadece bir işyerinin faaliyetlerini gerçekleştiren işçilerin durumları ile ilgilenmez. İşyerlerinin faaliyetlerinden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve iş yerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları mercek altına alır.

İş yerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar olarak da tanımlanabilecek işyeri ve güvenliği hizmetleri gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Uygulamaları ile Üretiminizi Artırın

 Ekonomik anlamda zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde, işyerinde yetersiz güvenlik ve sağlık önlemlerinin maliyete mal olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Fakat yapılan vak’a çalışmaları; şirketlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kaliteli yönetimi sayesinde performans ve karlılıkta artış sağladığı da gözler önündedir.  

İşyerinde sağlık ve güvenlik uygulamalarının ihmal edilmesi durumunda, herkese özellikle de bireysel çalışanlara ve ulusal sağlık sistemlerine büyük zarar verir. 

İş yerinde sağlık ve güvenlik sistemlerinin yetersiz olduğu ülkelerde, önlenebilir yaralanmaları ve hastalıkları tedavi etmek için maddi kaynaklar israf edilmektedir. Ayakları yere basan bir iş sağlığı ve güvenliği stratejisine sahip olmanın ise aşağıdakiler başta olmak üzere birçok faydası vardır:

  • Daha az hastalık izni ve doktor raporu sayesinde daha yüksek verimlilik,
  • Sağlık hizmeti maliyetlerinin asgariye indirilmesi; deneyimli çalışanların daha uzun süre istihdam edilmesi,
  • Daha verimli çalışma yöntemlerini ve teknolojilerini teşvik edici çalışmalar yürütmek,
  • Çalışanların aile üyelerine gereken zamanı ayırabilmek amacıyla çalışma saatlerini kısıtlamasının ortadan kaldırılması işyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmasının faydalarından sadece birkaçıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için en önemli etken, yönetimin kararlı oluşu ve tam destek vermesidir.

Uygulamanın koordine edilebilmesi, korunması ve anlaşılıp benimsenmesi için şirket yönetimin kararlı olması gerekmektedir.

Kurulan sistemin yaşatılabilmesi için kaynak oluşturulması ve işyerlerinde uygulayıcıların harekete geçirilmesi için yönetici kimliğine sahip kişilerin sürekli destek olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, şirket yönetiminin işyeri sağlık ve güvenlik çalışmalarının öneminin farkında olmaları ve uygulanabilir teknolojileri de değerlendirerek, hayata geçirilmesi konusunda kararlı ve gayretli olması işin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yükümlülükler

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri açısından 6331 sayılı Kanun; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenin yükümlülükleri söz konusudur. Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alma şeklinde yerine getirebilir.  Eğer belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından sorunların çözümüne ilişkin olarak ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin işverence yerine getirilmesi için gereklidir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden birisi olarak işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi de işverene verilen bir görevdir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütmekle mükelleftirler. Bunlar; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek ve bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Çalışma Bakanlığı’nın yetkili birimine bildirmekle görevlendirilmişlerdir.

6331 sayılı Kanun, hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde ihmal göstermeleri halinde onları hizmet sundukları işverene karşı sorumlu tutmuştur. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder.

İş güvenliği uzmanları bakanlıkça belirlenen eğitimleri aldıktan sonra yine bakanlığın görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları sonucu bu unvana sahip olurlar.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.  Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar ise ilgili bakanlıkça belirlenir.

İş güvenliği uzmanları işyerlerinde;

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika görev alırlar.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

 İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Rehberlik;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde uygun olarak hazırlamak.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

5) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri

a) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

b) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

c) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri

 (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren halleri işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9.  maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

Sonuç: Aysa Akademi iş güvenliği alanında yeterli saha deneyimi olan A – B ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ile çalışmakta olup İstanbul sınırları içerisindeki bütün özel ve kamu kuruluşlarına İş güvenliği hizmetleri sunmaktadır.

İşyeriniz ve çalışanların güvenliğini teminat altına alıp üretimde devamlılığı sağlamak istiyorsanız; Aysa OSGB ile işbirliği içerisinde sağlıklı ve güvenli kalın